• ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

  – Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинск…

 • ТОВАРНИ ВОЗИЛА

  – Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинск…

 • СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

  – Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинск…

 • АВТОБУСИ

  – Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинск…

 • ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

  – Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група. – Возилата за …

 • ВОЗНА ПОСТРОЈКА И КАРОСЕРИЈАТА

  При преглед на возната постројка и на каросеријата (самоносечката конструкција) се извршуваат следни…

 • МОТОР И ПОГОНСКИ УРЕДИ

  При преглед на моторот се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали моторот е добро прицврстен …

 • УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ

  При преглед на уредот за управување се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали деловите и скл…

 • УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

  При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има соо…

 • СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

  При преглед на светлосните и на светлосно-сигналните уреди се извршуваат следниве проверки на возило…

РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Здружение на возачи - Велес