ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

ВОЗНА ПОСТРОЈКА И КАРОСЕРИЈАТА

При преглед на возната постројка и на каросеријата (самоносечката конструкција) се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали врските меѓу тркалото и рамот, односно каросеријата се оштетени или разлабавени. Дали тркалата на своите ракавци или полувратилата се правилно поставени и осигурани. Дали тркалата на своите ракавци или полувратила незјаат повеќе од …

Повеќе

МОТОР И ПОГОНСКИ УРЕДИ

При преглед на моторот се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали моторот е добро прицврстен на своите држачи и дали елементите за врска се исправни и неоштетени. Дали моторот е комплетен, односно дали ги има сите агрегати за определената погонска енергија. Дали моторот при работа создава бучава поголема од дозволената. …

Повеќе

УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ

При преглед на уредот за управување се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се добро зацврстени. Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се оштетени или нестручно поправени Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се исправни и осигурани со расцеп …

Повеќе

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има соодветен уред за сопирање Дали деловите на уредот за сопирање се добро прицврстени, неоштетени, преправани или сменети Дали инсталацијата кај уредот за сопирање е добро затворена и не го испушта работниот флуид Дали работната, помошната …

Повеќе

СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

При преглед на светлосните и на светлосно-сигналните уреди се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали на возилото се вградени само пропишани светла и дали се поставени на пропишан начин Дали бојата, бројот, положбата и јачината на светлосните уреди се во согласност со постојните прописи Дали светлата се меѓусебно поврзани на …

Повеќе

КОНТРОЛНИ И СИГНАЛНИ УРЕДИ

При преглед на контролните и сигналните уреди извршуваат следниве проверки на возилото: Дали на возилото се вградени сите светлосни и звучни уреди кои за поодделни видови возила се пропишани – брзиномер со патомер, тахограф, сигнализатор за контрола на работата на покажувачот на правецот, контролна ламба за големо светло, покажувач на …

Повеќе

УРЕДИ ШТО ОВОЗМОЖУВААТ НОРМАЛНА ВИДЛИВОСТ

При преглед на уредите што овозможуваат нормална видливост се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали ветробранското стакло и другите застаклени површини на возилото се изработени од сигурносно стакло и дали се добро зацврстени во своите лежишта Дали застаклените површини се доволно провидни, неоштетени и дали покажуваат значителни деформации на предметите …

Повеќе

ОСКИ, ТРКАЛА И ПНЕВМАТИЦИ

При преглед на оските, тркалата и на пневматиците се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото ги има сите оски и дали истите се исправни и неоштетени Дали бојата, бројот, положбата и јачината на светлосните уреди се во согласност со постојните прописи Дали на возилото се наоѓаат сите предвидени тркала …

Повеќе

УРЕД ЗА ДАВАЊЕ ЗВУЧНИ СИГНАЛИ

При преглед на уредот за давање звучни сигнали се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има уред што функционира исправно Дали дава звук со интензитет и дали се вградени други уреди што не се пропишани Дали посебниот уред за давање звучни сигнали, доколку е пропишан, дава звук со низа …

Повеќе

УРЕД ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО НАНАЗАД

При преглед на уредите за движење на возилото наназад се извршуваат следниве проверки: Дали на возилата кои мораат да имаат степен на пренос што овозможува движење на возилото наназад се проверува дали тој уред функционира исправно се вградени само пропишани светла и дали се поставени на пропишан начин

Повеќе
Здружение на возачи - Велес