ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (страна 2)

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

УРЕД ЗА ИСПУШТАЊЕ НА СОГОРЕНИ ГАСОВИ

При преглед на уредот за испуштање на согорените гасови се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали изводот на издувната цевка е поставен во пропишаниот правец Дали уредот како целина е во исправна состојба Дали моторот, кога е оптоварен, произведува гасови потемни од пропишаната боја

Повеќе

ВЛЕЧЕН УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ВЛЕЧНО И ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

При преглед на уредите за спојување на влечно и приклучно возило се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали влечниот уред е изведен и поставен на пропишан начин и дали е неоштетен и поправен Дали оската на влечниот уред за спојување со помош на која се впрегнува возилото има осигурувач кој …

Повеќе
Здружение на возачи - Велес