ПОЧЕТНА / РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон – Хомологација (ЗВВ) – Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена – Лична карта и присуство на сопственикот …

Повеќе

ТОВАРНИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон – Хомологација (ЗВВ) – Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена – Лична карта и присуство на сопственикот …

Повеќе

СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон – Хомологација (ЗВВ) – Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена – Лична карта и присуство на сопственикот …

Повеќе

АВТОБУСИ

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон – Хомологација (ЗВВ) – Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена – Лична карта и присуство на сопственикот …

Повеќе

ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група. – Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото ПРОДОЛЖУВАЊЕ – Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група. – Возилата за јавен превоз …

Повеќе
Здружение на возачи - Велес