ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / УРЕД ЗА ДАВАЊЕ ЗВУЧНИ СИГНАЛИ

УРЕД ЗА ДАВАЊЕ ЗВУЧНИ СИГНАЛИ

При преглед на уредот за давање звучни сигнали се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали возилото има уред што функционира исправно
Дали дава звук со интензитет и дали се вградени други уреди што не се пропишани
Дали посебниот уред за давање звучни сигнали, доколку е пропишан, дава звук со низа тонови со променлив интензитет
Дали командата за вклучување е поставена на пропишано место

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес