ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / ОСКИ, ТРКАЛА И ПНЕВМАТИЦИ

ОСКИ, ТРКАЛА И ПНЕВМАТИЦИ

При преглед на оските, тркалата и на пневматиците се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали возилото ги има сите оски и дали истите се исправни и неоштетени
Дали бојата, бројот, положбата и јачината на светлосните уреди се во согласност со постојните прописи
Дали на возилото се наоѓаат сите предвидени тркала и дали се деформирани од удар или од други причини
Дали на тркалата се вградени пневматици со пропишани димензии
Дали пневматиците на тркалата на иста оска се исти по вид, носивост и димензии
Дали пневматиците се истрошени во поголема мера од дозволените вредности или се оштетени на друг начин

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес