ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

При преглед на светлосните и на светлосно-сигналните уреди се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали на возилото се вградени само пропишани светла и дали се поставени на пропишан начин
Дали бојата, бројот, положбата и јачината на светлосните уреди се во согласност со постојните прописи
Дали светлата се меѓусебно поврзани на пропишан начин и дали функционираат исправно
Дали светлосниот сноп на собореното светло и светлосниот сноп на големото светло се со соодветен интензитет и правилно утврден така да го осветлува патот на пропишан начин
Дали стаклото на фарот е неоштетено и дали сферното огледало е без механички оштетувања, корозија и доволно сјајно
Дали на возилото постојат светлосни уреди, чиешто поставување не е дозволено
Дали уредите се поставени на пропишан начин
Дали видливоста, бројот, бојата, положбата, јачината и работата на уредите се во согласност со постојните прописи и дали функционираат исправно
Дали светлата можат да се вклучат на пропишан начин и дали се прописно поврзани со другите светла

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес