УРЕД ЗА УПРАВУВАЊЕ

При преглед на уредот за управување се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се добро зацврстени.
Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се оштетени или нестручно поправени
Дали деловите и склоповите на механизмот за управување се исправни и осигурани со расцеп на зглобовите на споните и лостовите кои го врзуваат управувачкиот механизам на тркалата
Дали слободниот од на тркалата на управувачот е во дозволени граници
Дали сите елементи и делови на сервоуредот за управување се исправни.
Дали се оштетени или ослабени цевките или цревата на сервоуредот за управување
Дали уредот како целина исправно функционира

СВЕТЛОСНИ И СВЕТЛОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

При преглед на светлосните и на светлосно-сигналните уреди се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали …

Здружение на возачи - Велес