ПОЧЕТНА / РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА / ВОЗИЛА СО ПРОМЕНЕТИ УРЕДИ

ВОЗИЛА СО ПРОМЕНЕТИ УРЕДИ

ВОЗИЛА СО ИЗВРШЕНО ВГРАДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕПРАВАЊЕ НА УРЕДИ, СКЛОПОВИ ИЛИ МЕХАНИЗМИ

– Атест-потврда за вградениот или преправениот уред, склоп или механизам на возилото

АВТОБУСИ

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда …

Здружение на возачи - Велес