ПОЧЕТНА / РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА / ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
– Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
– Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

АВТОБУСИ

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ) – Фактура за купопродажба – Царинска потврда …

Здружение на возачи - Велес