ТОВАРНИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ)
– Фактура за купопродажба
– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
– Хомологација (ЗВВ)
– Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ

– Барање за регистрација (се изготвува во ЗВВ)
– Сообраќајна дозвола
– Доказ за техничка исправност на возилото (ЗВВ) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физ. лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)

ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група. – Возилата за …

Здружение на возачи - Велес