ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / ВЛЕЧЕН УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ВЛЕЧНО И ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

ВЛЕЧЕН УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ВЛЕЧНО И ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО

При преглед на уредите за спојување на влечно и приклучно возило се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали влечниот уред е изведен и поставен на пропишан начин и дали е неоштетен и поправен
Дали оската на влечниот уред за спојување со помош на која се впрегнува возилото има осигурувач кој оневозможува при нормална употреба раздвојување на впрегнатите возила

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес