ПОЧЕТНА / ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНИ ВОЗИЛА / УРЕД ЗА ИСПУШТАЊЕ НА СОГОРЕНИ ГАСОВИ

УРЕД ЗА ИСПУШТАЊЕ НА СОГОРЕНИ ГАСОВИ

При преглед на уредот за испуштање на согорените гасови се извршуваат следниве проверки на возилото:

Дали изводот на издувната цевка е поставен во пропишаниот правец
Дали уредот како целина е во исправна состојба
Дали моторот, кога е оптоварен, произведува гасови потемни од пропишаната боја

УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ

При преглед на уредот за сопирање се извршуваат следниве проверки на возилото: Дали возилото има …

Здружение на возачи - Велес