ПОЧЕТНА / МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Согласно со Конвенцијата за сообраќај на патиштата од 8 ноември 1968 година, оваа дозвола е валидна и важи на територијата на сите земји потписнички на Конвенцијата…

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

– 2 фотографии (45мм x 35 мм) – документ за идентификација (лична карта или пасош)
– национална возачка дозвола

ПОТВРДА ОД МВР ДЕКА ЗА БАРАТЕЛОТ МВР НЕМА ИЗРЕЧЕНО ЕФЕКТИВНА МЕРКА ЗАБРАНА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО

ВАЖНОСТ

3 години, но со истекот на важноста на националната возачка дозвола истекува и важноста на меѓународната возачка дозвола.

Здружение на возачи - Велес